• head_banner_01-1

Boş tegelek goşa diwar plastik krem ​​bankasy

Boş tegelek goşa diwar plastik krem ​​bankasy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: A11
Giriş:
Klassiki tegelek goşa diwar plastmassa krem ​​bankasy
Ak PP Içki tanky
Buraw ýokarky we içki möhürleýji lineri öz içine alýar.


 • Her biriniň bahasy:MOQ 100pcs
 • Göwrümi:Bahasy
 • 5ml:$ 0.22
 • 10ml:$ 0.3
 • 15ml:$ 0.51
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary

  A11Akril krem ​​bankasy

  Model

  Boý

  Diametri

  Ses

  A11

  29mm

  35mm

  5ml

  A11

  36mm

  46mm

  10ml

  A11

  38mm

  52mm

  15ml

  Logotip / Reňk Custöriteleşdirilen ýa-da mugt dizaýn
  Material Akril beden + PP içki tank
  Bahasy barada Müşderileriň özleşdirmek boýunça dürli islegleri barlygy sebäpli, sanawda görkezilen bahalar, suratlarda görkezilişi ýaly çeper eserlere görä diňe bu banka degişlidir.Soňky sitatany almak üçin gaýtadan işlenilmegini isleýändigiňizi aýdyň
  Agram we gaplamak Isleg boýunça doly toplumda ýa-da aýratynlykda gaplanýar.
  Haryt paýnamasy Hususylaşdyrma önümi:
    Adatça MOQ 3000pcs, islendik reňk öndürip biler, 50% Depozit, Zawodyň gurşun wagty 25-30 gün.
    Bir Stocka önüminde:
    Ibermäge taýyn MOQ 100PC, bar bolan ýagdaýynda satmak, özleşdirmek, çap etmek ýok
  Goldaw nusgasy Mugt, öňünden tölenen ýa-da alyjy tarapyndan ýygnalan, adatça 15-20USD-a öňki aksiýa nusgasyny beriň.
  Goşulan baha hyzmaty * Önümleriň katalogy onlaýn. * Sargytdan soň mugt logo ýa-da bellik dizaýny.

  Önümiň beýany

  Empty Round Double Wall Plasti1

  Programma ssenarileriniň giň gerimi

  Bu goşa diwar akril banka şeýle bir nusgawy welin, ähli zerurlyklary diýen ýaly kanagatlandyryp biler.Garaşylyşy ýaly, bu banka dyrnak gözelligi jeli, ýalpyldawuk poroşok, ýüz kremi, göz kremi, beden ýagy, beden gaby, nemlendiriji, balzam we ş.m. ýaly kosmetiki we derini bejermek önümleri üçin ulanylyp bilner.

  Custöriteleşdirilen hyzmat

  Bu bankany islän reňkiňize düzüp bilýäris we dizaýnyňyzy goldamak üçin logo çap edilmegini hem goldaýarys.

  Empty Round Double Wall Plasti4
  Empty Round Double Wall Plasti3

  Ajaýyp gurluşyk we öndürijilik

  Bu goşa goşa diwar akril banka daşky nurbat gapagyndan, içki tankdan we içki disk çyzgysyndan ybarat bolup, bankanyň syzmagynyň ýa-da dökülmeginiň öňüni almak üçin bankany gowy möhürleýär we önümlerimiziň hem hapalanmagynyň öňüni alyp biler.

  Customörite görnüş we hil materialy

  Bu goşa diwar plastmassa bankasy, ajaýyp pikirleriňizi goldamak üçin logo, reňkler we hatda bankanyň galyplary ýaly islendik özleşdirmäni goldaýar.Mundan başga-da, akril materialdan ýasalýar, galyň we berk bolup biljek zyýanlara garşy durmak we azaltmak üçin ýeterlikdir.Beýleki tarapdan, bu material ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan ulanylýar.

  Empty Round Double Wall Plasti8
  Empty Round Double Wall Plasti5

  Göçme dizaýn

  Degişli kiçi göwrüm we ýeňil agram syýahat üçin ajaýyp, goş-golamyňyzy reňklemekden gorkman gowy möhür häsiýeti.Hünär ýa-da şahsy ulanmak üçin amatly.Lighteňil dizaýn, ony islendik ýere alyp gitmäge mümkinçilik berýär we goş-golamyňyza gaty köp ýük goşmaýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň