• head_banner_01-1

Top şekilli ak akril krem ​​bankasy

Top şekilli ak akril krem ​​bankasy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: A75
Giriş:
Aksiýada lýuks top şekilli ak akril krem ​​bankasy.
Ak PP Içki tanky, howpsuz.
Altyn nurbat gapagyny we Içki tegelek gapagy öz içine alýar.


 • Her biriniň bahasy:MOQ 100pcs
 • Göwrümi:Bahasy
 • 5ml:$ 0.35
 • 30ml:$ 0.89
 • 50ml:$ 1.14
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary

  A75Akril krem ​​bankasy

  Model

  Boý

  Diametri

  Ses

  A75

  35mm

  43mm

  5ml

  A75

  55mm

  72mm

  30ml

  A75

  62mm

  79mm

  50ml

  Logotip / Reňk Custöriteleşdirilen ýa-da mugt dizaýn
  Material Akril beden + PP içki tank
  Bahasy barada Müşderiniň adat boýunça dürli haýyşy barlygy sebäpli, Sanawda görkezilen baha diňe bu bankanyň salgylanmasy üçin, surat bilen deňdir, ahyrky sitatany almak üçin nähili işlemelidigini aýdyň.
  Agram we gaplamak Isleg boýunça doly toplumda ýa-da aýratynlykda gaplanýar.
  Haryt paýnamasy Hususylaşdyrma önümi:
    Adatça MOQ 3000pcs, islendik reňk öndürip biler, 50% Depozit, Zawodyň gurşun wagty 25-30 gün.
    Bir Stocka önüminde:
    Ibermäge taýyn MOQ 100PC, bar bolan ýagdaýynda satmak, özleşdirmek, çap etmek ýok
  Goldaw nusgasy Mugt, öňünden tölenen ýa-da alyjy tarapyndan ýygnalan, adatça 15-20USD-a öňki aksiýa nusgasyny beriň.
  Goşulan baha hyzmaty * Önümleriň katalogy onlaýn. * Sargytdan soň mugt logo ýa-da bellik dizaýny.

  Önümiň beýany

  Ball Shaped White Acrylic Crea7

  Programma ssenarileriniň giň gerimi

  Bu top şekilli goşa diwar akril banka, ýüz kremini, göz kremini, dodak balzamyny, dodak gabygyny, ýalpyldawuk tozy, beden ýagy, melhemler, duzlar, bluzer, palçyk maskasy we ş.m. dürli kosmetiki we derini bejermek önümlerini saklamak üçin giňden ulanylýar.

  Syzdyryjy dizaýn

  Suratlardan görnüşi ýaly, bu banka bankanyň berk möhürlenendigine göz ýetirýän banka korpusyndan, içki tankdan, daşky gapakdan we içki çyzgydan durýar.Netijede, bu ajaýyp gurluş önümleriňiziň dökülmeginiň ýa-da dökülmeginiň öňüni alyp biler.

  Ball Shaped White Acrylic Crea8
  Ball Shaped White Acrylic Crea6

  Qualityokary hilli akril material

  Bu küýze ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan işlenip bilinýän we ýokary hilli materialdan - galyňlanan bankanyň bedenine we çydamly gurluşyna eltýän we döwülmeginden, döwülmeginden ýa-da çişmeginden gaça durýan akril.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Sargyt bermek we dürli görnüşli hyzmatlary hödürlemek aňsat

  1. Müşderi synagy: Gaplamazdan ozal 3 gezek syzdyryş synagyny edýäris, zerur bolsa ähli müşderi synaglaryny kabul edýäris.

  2. Etiketkany çap etmek: Ekran / ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek we beýlekileriň üstünde işlemek.

  3. Gaplamak stili: Kartondaky poli halta, kartondaky poli halta üçin 5 çüýşe ýaly.

  4. Mysal: Hilini barlamak üçin size mugt nusga hödürläp bileris.

  5. Galyp ýasamak: Öz dizaýnyňyza görä modelleri öndürip bileris.

  6. Hil kepilligi: kemçilikleri 1: 1 çalyşýarys.

  7. Eltip bermek: aksiýasy bar bolsa 2-3 gün.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň